artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej

 

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 
 
Urząd Gminy w Czarnożyłach informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.), zgodnie z którymi przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Czarnożyły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Czarnożyły.
 
 Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
· firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
· numer identyfikacji podatkowej NIP;
· numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
· określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
 Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
· dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635, z póź. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897);
· oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391)”. 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1.firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
· posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
· utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
· spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
· zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej;
· przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
· przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
· w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 
 
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do 31.12.2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).