artykuł nr 1

UCHWAŁA NR V/29/19

zmieniająca Uchwałę Nr IV/16/2018 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czarnożyły
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IV/16/2018

w sprawie Statutu Gminy Czarnożyły
artykuł nr 3

Zmiana Statutu Urzędu Gminy Czarnożyły

U C H W A Ł A Nr IX/40/03

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Czarnożyły Rada Gminy Czarnożyły

działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 )

postanawia do Statutu Gminy Czarnożyły uchwalonego uchwałą Nr II/3/02 Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 02 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarnożyły (Dz. Urz.WŁ z 2003 r Nr 9 , poz. 72) wprowadzić następującą zmianę :

§ 1. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Czarnożyły skreśla się punkt 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Andrzej Modrzejewski

artykuł nr 4

Statut Urzędu Gminy Czarnożyły

Uchwałą Rady Gminy Nr II/3/02 z dnia 02 grudnia 2002 roku został uchwalony Statut Gminy Czarnożyły