artykuł nr 1

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Czarnożyłach

1. Strukturę Urzędu tworzą referaty i stanowiska jednoosobowe.

2. W strukturze organizacyjnej Urzędu wyodrębnia się:

1) referat organizacyjno-prawny,

2) referat finansowo-podatkowy,

3) referat zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg,

4) Urząd Stanu Cywilnego.

 1. W skład Urzędu wchodzą:
  1. Stanowiska kierownicze:
 • Wójt Gminy,
 • Zastępca Wójta,
 • Sekretarz Gminy,
 • Skarbnik Gminy,
 • Kierownik referatu zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg,
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  1. Referat organizacyjno prawny:
 • Stanowisko ds. organizacyjnych, działalności gospodarczej  oraz obrony,
 • Stanowisko ds. obywatelskich i gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego,
 • Stanowisko ds. samorządu, promocji i obsługi archiwum.
  1. Referat finansowo-podatkowy:
 • Stanowiska ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń,
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
 • Stanowisko ds. obsługi kasowej i rolnictwa,
  1. Stanowiska jednoosobowe:
 • Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej,
 • Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania czystości,
 • Stanowisko ds. utrzymania dróg, ochrony przyrody i obsługi informatycznej,
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  i księgowości budżetowej,
 • Stanowisko ds. obsługi oświaty,
 • Stanowisko ds. administracyjnych i rozliczeń.
  1. Stanowiska gospodarcze, obsługi i pomocnicze:
 • Konserwator Urzędu,
 • Woźna Urzędu,
 • Konserwatorzy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Stanowisko pomocnicze ds. księgowo-biurowych.
 1. Obsługę prawną Urzędu i Rady prowadzi radca prawny na podstawie umowy zlecenia.

Liczbę i wymiar etatu stanowisk pracy w Urzędzie ustala Wójt w zależności od potrzeb
i zakresu realizowanych zadań.