artykuł nr 1

Podmiot, który odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarnożyły: EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97 - 400 Bełchatów.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: instalacja Dylów A, gm. Pajęczno.

Osiągnięte poziomy recyklingu:

Osiągniety przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
w roku 2014- 22,55%, w roku 2015 - 25,94%.

Osiągniety przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: w roku 2014 - 90% , w roku 2015 - 75%.

Osiągnięty przez Gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: w roku 2014 - 49,42%, w roku 2015 - 8,2%.

artykuł nr 2

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Od 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który nakłada na gminę i mieszkańców nowe obowiązki.

 

W celu zorganizowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina w drodze przetargu wyłoniła przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpowiedzialny jest podmiot:

EKO-REGION Sp. z o.o

    ul. Bawełniania 18

        97-400 Bełchatów

 

Miejsce zagospodarowania odpadów: Składowisko odpadów Dylów, 98-330 Pajęczno.

 

Spółka będzie odbierała odpady w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.