artykuł nr 1

Zadania Pracownika Urzędu Stanu Cywilnego

Edyta Łebek
Pokój nr 10
43 841 – 68 – 02
e-mail

Do zadań stanowiska pracy do spraw prowadzenia akt stanu cywilnego należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności :
1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) współdziałanie z organami ścigania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, m.in. dotyczących :
a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
b) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
c) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
f) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
g) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

Załatwiane sprawy:

- Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

- Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

- Sporządzenie aktu małżeństwa

- Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia

- Sporządzenie i wydanie aktu zgonu