artykuł nr 1

Zadania sekretarza Urzędu Gminy Czarnożyły

Sekretarzem urzędu gminy w Czarnożyłach jest p. Piotr Kędzia. Pełni rolę informacyjną i doradczą dla społeczności wiejskiej.

tel.  43841 - 68 - 05

fax. 43841 - 62 - 81

E-mail ug@bip.czarnozyly.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności :

1) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy, udzielanie im pomocy w wykonywaniu zadań,

3) prowadzenie zbioru aktów normatywnych oraz dostarczanie pracownikom Urzędu obowiązujące ich akty prawne,

4) sprawowanie kontroli realizacji zadań przez stanowisku pracy zgodnie z przepisami prawa oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej,

5) opracowywanie projektów Regulaminu oraz projektów zmian do Regulaminu,

6) opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,

7) nadzór nad przygotowywaniem przez stanowiska pracy materiałów dla potrzeb Rady i Wójta ,

8) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z wyborami i spisami.

Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta, a w szczególności :

1) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,

2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,

3) prowadzenie spraw z zakresu walki z patologią społeczną,

4) przyjmowanie, ewidencja oraz rozdział korespondencji wewnątrz Urzędu,

5) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych. Sekretarza Gminy w razie jego nieobecności zastępuje Inspektor do spraw samorządu.

Załatwiane sprawy:

- Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

- Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach.

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament).