główna zawartość
artykuł nr 1

Jednostki Pomocnicze

Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych (sołectw)1. Gmina podzielona jest na 11 jednostek pomocniczych – sołectw, wymienionych w załączniku Nr 2 do statutu.2. Granice jednostek pomocniczych i ich ustrój oraz zasady działania określają odrębne statuty tych jednostek.3. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej – sołectwa następuje w drodze uchwały Rady na wniosek 1/10 dorosłych mieszkańcówobszaru, który ta jednostka obejmuje lub będzie obejmować lub na wniosek Wójta Gminy.4. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki.
Dostępne podkategorie:
Sołectwa