główna zawartość
artykuł nr 1

Jednostki Organizacyjne Gminy Czarnożyły

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art.9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej Wykaz jednostek organizacyjnych:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

4. Gimnazjum w Czarnożyłach.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie