główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Gospodarki Odpadami gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

Program ochrony środowiska Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008

w sprawie: opłat za worki do selektywnej zbiórki odpadów

artykuł nr 4

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/04

w sprawie ustalenia zasad selektywnej zbiórki i wywozu stałych odpadów komunalnych

artykuł nr 5

Gospodarka komunalna

Na terenie gminy Czarnożyły wywóz nieczystości stałych jest realizowany dwojako:

- wywóz posegregowanych śmieci poprzez Urząd Gminy w specjalnie do tego celu sprzedawanych workach (cena wywozu jest wliczona w cenę worków),

- wywóz niesegregowanych odpadów gromadzonych w pojemnikach poprzez zakład komunalny (miesięczna opłata jest uzależniona od wielkości pojemnika)

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać u p. Andrzeja Piątka pok. nr 11 w Urzędzie Gminy tel. 043 /841 - 68 - 01

Istniejąca sieć kanalizacyjna, która obejmuję całą wieś Czarnożyły, daje możliwość dołączenia nowych dostawców ścieków do kanalizacji. Wszystkie informacje na temat dołączenia do kanalizacji należy uzgadniać z p. Andrzejem Łebkiem pok. nr 11 w Urzędzie Gminy tel. 043 /841 - 68 - 01