główna zawartość
artykuł nr 1

Zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019

WÓJTA GMINY CZARNOŻYŁY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie : powołania Zastępcy Wójta Gminy Czarnożyły

 

        Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 19 czerwca 2019 r. Pana Piotra Kędzie na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Czarnożyły w wymiarze 1/10 etatu.

§ 2. Do zakresu działania zastępcy wójta należy przejęcie wykonywania zadań wójta w razie jego nieobecności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019

WÓJTA GMINY CZARNOŻYŁY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Czarnożyły

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Piotra Kędzię – Zastępcę Wójta do załatwiania,
w czasie mojej nieobecności, indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz ordynacji podatkowej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019

WÓJTA GMINY CZARNOŻYŁY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Czarnożyły

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Piotra Kędzię – Zastępcę Wójta do załatwiania,
w czasie mojej nieobecności, bieżących spraw gminy, w tym do wydawania zarządzeń.

§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019

WÓJTA GMINY CZARNOŻYŁY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Czarnożyły

 

Na podstawie art. 33 ust 4 i 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam Pana Piotra Kędzię – Zastępcę Wójta do składania w czasie mojej nieobecności, oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zawierania umów i zaciągania zobowiązań.

2. Jeżeli czynność prawna Pana Piotra Kędzia – Zastępcy Wójta może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub upoważnionej przez nią osoby.

§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.