główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania skarbnika Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Uchwałą Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30 kwitnia 2008 roku na stanowisko Skarbnika Gminy Czarnożyły została powołana p. Barbara Cieślak

Pełni rolę głownego księgowego budżetu gminy.

tel. 043841 - 68 - 00 fax. 043841 - 62 - 81

E-mail skarbnik@bip.czarnozyly.pl

Do zadań Skarbnika Gminy należy :

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków z zakresu rachunkowości,

2) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,

3) organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu , kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizację,

4) przygotowywanie projektów budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z realizacji budżetu,

5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7) prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu i środków pozabudżetowych,

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z polecenia lub upoważnienia Wójta.

Skarbnik Gminy wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy. Skarbnika Gminy w razie jego nieobecności zastępuje Inspektor do spraw księgowości budżetowej i wynagrodzeń.